Over Arbo

Waar staat Arbo voor?

Arbo is de afkorting voor Arbowet

Wat staat er in de Arbowet?

In de Arbowet is de basis van de arbowetgeving beschreven. Er staan algemene bepalingen in over het beleid van de arbeidsomstandigheden in een organisatie. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. De verplichtingen die in de arbowet zijn opgenomen moeten door werkgevers en werknemers worden opgevolgd.

Wat is het doel van de Arbowet?

Het doel van de wetgeving is om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen en te beschermen.

Gelden de regels uit de Arbowet voor alle medewerkers?

Ja, de regels gelden voor alle medewerkers. Dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en medewerkers met een nulurencontract.

Ben ik als werkgever verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet?

Ja, jij bent er als werkgever verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Je moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor je medewerkers, en voor jezelf.

De volledige wettekst is hier te vinden.

Reactie plaatsen