Wat is een arbeidsovereenkomst?

Over de Arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (artikel 7:610 lid 1 BW)

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding van de werkgever en werknemer. Zij moeten het beiden eens zijn over de voorwaarden van de overeenkomst.

Er kan alleen een arbeidsovereenkomst tot stand komen als aan de volgende punten is voldaan:

 1. De werknemer is verplicht de arbeid te verrichten;
 2. De werkgever is verplicht het loon te betalen;
 3. Er moet een gezagsverhouding bestaan tussen werkgever en werknemer; en
 4. De arbeid wordt gedurende zekere tijd verricht,

Als niet aan alle punten is voldaan dan kan het zijn dat er een ‘overeenkomst van opdracht’ of ‘aanneming van werk’ van toepassing is.

Wanneer moet een arbeidsovereenkomst opgesteld worden?

De werkgever is verplicht om binnen een maand na de indiensttreding schriftelijk aan de werknemer te bevestigen welke afspraken er zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden.  Arbeidsvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk overeengekomen zijn. Het liefst natuurlijk in een arbeidsovereenkomst die door beide partijen is getekend. Op die manier voorkom je eventuele misverstanden in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de proeftijd, concurrentiebeding of tussentijds opzeggen van het dienstverband.

Aan welke regels moet ik me als werkgever houden bij een arbeidsovereenkomst?

Naast de afspraken in de arbeidsovereenkomst moet je je als werkgever aan een aantal wettelijke regels houden om werknemers te beschermen. Op de website van de rijksoverheid wordt daarover de volgende informatie gegeven:

Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd door de werkgever en werknemer. Dit is wel alleen mogelijk als er een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst is opgenomen. 

Zonder tussentijds opzegbeding is het in principe niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen. Je kunt de overeenkomst wel eventueel via het UWV of de kantonrechter laten ontbinden.

Wat zijn de wettelijke regels voor de werkgever?

Belangrijke wetten met regels waaraan een werkgever zich moet houden, zijn:

Het Burgerlijk Wetboek (BW)

Hierin vind je regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Hierin staat dat de werkgever minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.

De Arbeidstijdenwet (ATW)

Hierin staan regels over werktijden en rusttijden

De Arbeidsomstandighedenwet

De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. In deze wet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

De Wet arbeid en zorg

Hierin vind je informatie over een aantal verlofregelingen waarop een werknemer recht heeft.

Wetgeving over gelijke behandeling

Hierin staat onder meer dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen:

  • mannen en vrouwen;
  • autochtonen en allochtonen;
  • werknemers die voltijds of in deeltijd werken;
  • werknemers met een vast of tijdelijk contract;
  • mensen met en zonder handicap;
  • gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.

Regels in de cao

Veel werkgevers vallen onder een cao. In de cao staan ook vaak regels over de hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen en dergelijke. Soms staat bij een wettelijke regel vermeld dat in een cao iets anders mag worden geregeld dan de (hoofd)regel uit de wet.

Loonstrookje verplicht

De werkgever moet bij de eerste loonbetaling een specificatie van het salaris geven aan de werknemer, het zogenoemde loonstrookje. De werknemer krijgt een nieuwe loonstrook als er iets verandert in het loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan. Bijvoorbeeld het brutoloon en het aantal uren dat een werknemer werkt.

Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als de werknemer daarmee instemt.

Salaris op tijd betalen

De werkgever moet het loon op tijd betalen. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer. Bij weekloon mag uitbetaling nooit langer duren dan een maand. Bij maandloon ligt de grens bij een kwartaal. Als een werkgever door nalatigheid het loon te laat betaalt, kan een werknemer aanspraak maken op verhoging.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/waaraan-moet-mijn-werkgever-zich-houden-bij-een-arbeidsovereenkomst