Over Arbeidsongevallen

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de Arbowet is een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.  Dus een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt,

Voorbeelden hiervan zijn een werknemer die struikelt over losliggende kabels en zijn enkel breekt, of een ongeval dat wordt veroorzaakt door een te hoge werkdruk.

In de regel is er géén sprake van een bedrijfsongeval als het plaatsvindt onderweg van of naar het werk (woon-werkverkeer).

Wat zijn bijna ongelukken?

Een bijna ongeval is een gevaarlijke situatie of gebeurtenis die wordt gekenmerkt door het simpele feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd. Om een (al dan niet ernstig) ongeval te voorkomen is het een morele verplichting van alle medewerkers een bijna ongeval te melden.

Wat staat er in een ongevallenregister? 

In een ongevallenregister worden door een bedrijf ongevallen genoteerd. In het register moeten alle ongevallen worden opgenomen die ziekteverzuim tot gevolg hebben.

Wat is een incidentenformulier?

Waar gewerkt wordt, komen incidenten voor. Zo kan iemand van een trap of steiger vallen of kan er materiaal naar beneden vallen. Dit formulier helpt je om incidenten goed te registreren.

Wanneer moet ik als werkgever een arbeidsongeval melden?

Je bent verplicht een arbeidsongeval direct te melden wanneer er sprake is van:

  • Dodelijke afloop
  • Ziekenhuisopname
  • Blijvend letsel

Let op:

  • Is er meteen na het ongeval geen sprake van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel, maar blijkt dit pas later? Dan moet je het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden via deze link.
  • Niet alleen ongevallen van je eigen werknemers moet je melden. Je bent ook verplicht ongevallen te melden van personen die onder jouw gezag werken, zoals uitzendkrachten en zzp’ers

Wat gebeurt er als ik het arbeidsongeval niet direct meld?

Als je het arbeidsongeval niet direct meldt, overtreed je de Arbeidsomstandighedenwet. Je kunt hiervoor een forse boete krijgen

Hoe kan ik een arbeidsongeval melden?

Een arbeidsongeval meld je telefonisch of via de website. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Telefoonnummer: 0800-5151 (gratis); online melden kan via het webformulier op inspectieszw.nl via deze link

Let op:

Laat de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd.

Wat gebeurt er na het melden?

Op basis van jouw informatie beslist de Inspectie SZW welke interventie gepast is. Het ongeval kan nader onderzocht worden of er kunnen andere maatregelen worden opgelegd. Werkgever en slachtoffer worden van de beslissing op de hoogte gebracht.

Hoe verloopt een ongevalsonderzoek?

Bij een meldingsplichtig arbeidsongeval gebeurt de eerste fase van het onderzoek zo snel mogelijk. Het is belangrijk dat de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd blijft. Na de eerste fase besluit de Inspectie welke maatregelen gepast zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kan de inspecteur besluiten dat de Inspectie nader onderzoek gaat verrichten, dat de werkgever zelf een onderzoek instelt, rapporteert en een verbeterplan opstelt, dat de arbeidsplek wordt geïnspecteerd of dat de eerste fase van het onderzoek geen vervolg nodig heeft.

Hoe lang duurt een ongevalsonderzoek?

De Inspectie streeft ernaar de eerste fase van een ongevalsonderzoek binnen enkele weken af te ronden. Als wordt besloten het ongeval nader te onderzoeken dan kan dit onderzoek vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar duren. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in samenwerking met de politie.

Van elk vervolgonderzoek wordt een rapportage opgemaakt. Wanneer er sprake is van een overtreding kan de Inspectie SZW een boete opleggen. In ernstige gevallen kan de overtreding leiden tot een proces-verbaal.Bronnen: arbeidsveiligheid.net / sapadvocaten.nl / cbs.nl / arboportaal,nl / inspectieszw.nl


Reactie plaatsen