Betekenis veelgebruikte HR Termen

 • Adhoc rapportage: eenmalige rapportage naar aanleiding van een bepaalde vraag
 • Anciënniteit: de tijd gedurende welke de werknemer werkzaam is geweest op basis van een arbeidsovereenkomst;
 • Budget: Een financieel overzicht, een begroting van inkomsten en uitgaven;
 • Compensatie-uren: de voor een bepaalde periode ingeroosterde uren die de overeengekomen arbeidsduur voor die periode te boven gaan;
 • Deeltijd dienstbetrekking: een dienstbetrekking waarvan de arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een volledige dienstbetrekking;
 • Dienstrooster: een werktijdenregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werkzaamheden aanvangen, worden onderbroken en worden beëindigd;
 • Formele arbeidsduur: de arbeidsduur volgens de individuele arbeidsovereenkomst of andere afspraken;
 • HRM: Een hedendaagse stroming op het gebied van personeelsmanagement waarbij onder meer de medewerkers worden beschouwd als een bron van opbrengsten in plaats van als een kostenpost. En het inzicht dat de strategie van de organisatie in hoge mate afhankelijk is van wat de medewerkers wel en niet kunnen.
 • Inkomen: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de werknemer toegekende vakantiegeld en overige vergoedingen en toelagen. Onkostenvergoedingen tellen niet mee;
 • Leider: iemand die aan het hoofd staat en de organisatie in de goede richting stuurt. Focus op mensen en richting met een lange termijn visie. Geeft antwoord op de vraag wat er moet gebeuren en waarom.
 • Maandsalaris: het overeengekomen bruto maandsalaris exclusief vakantiegeld en overige vergoedingen;
 • Manager: de zakelijke leider, directeur die (namens de eigenaar) een organisatie bestuurt. Focus op processen en middelen met een korte termijn visie. Geeft antwoord op de vraag hoe iets en wanneer af moet;
 • Medewerker: is een persoon die samen met anderen in een bedrijf of organisatie werkt om een gezamenlijk doel te bereiken, iets te organiseren of tot stand te brengen;
 • Overeengekomen arbeidsduur: de arbeidsduur zoals die voor de werknemer voor een bepaalde week is overeengekomen;
 • Overwerk: werkzaamheden door de werknemer in opdracht van de werkgever verricht buiten de overeengekomen arbeidsduur per week;
 • Periodieke rapportage: volgens een bepaalde regelmaat terugkerende (standaard) rapportage
 • Personeel: werknemers in dienst van een organisatie, instelling of bedrijf;
 • Personeelsmanagement: Het geheel van activiteiten en instrumenten dat erop is gericht nu en in de toekomst te beschikken over, zowel in kwantitatief (aantallen) als kwalitatief opzicht, de personeelssterkte die nodig is om de strategie en daarmee de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Operationeel personeelsmanagement is toegespitst op de uitvoering van de plannen die zijn gemaakt en is ook nodig voor het behandelen van aangelegenheden die niet zijn gepland. Beleidsmatig personeelsmanagement is dat wat volgens een plan wordt vastgesteld. Aan de hand van een aantal vooraf gestelde punten ten aanzien van de kwantiteit en de kwaliteit van het personeelsbestand, de te nemen maatregelen, de te ontplooien activiteiten en de te ontwikkelen personeelsinstrumenten;
 • Personeelsmutatie: een verandering die betrekking heeft op de gegevens van een medewerker en die administratief moet worden verwerkt
 • Personeelsplanning: De afstemming tussen de vraag naar arbeid (medewerkers) en het aanbod daarvan;
 • P&O: De stafafdeling waarin de in het personeelsmanagement gespecialiseerde functionarissen zijn georganiseerdl
 • Standplaats: de plaats waar de werknemer volgens de individuele arbeidsovereenkomst de werkzaamheden gewoonlijk dient te verrichten;
 • Uurloon; het salaris gedeeld door het gemiddeld aantal te werken uren per maand;
 • Volledige dienstbetrekking: een dienstbetrekking waarbij de formele arbeidsduur per week [aantal] uur bedraagt;
 • Werkgever: is een bedrijf of organisatie die personen in dienst neemt om arbeid te verrichten waar tegenover een financiële beloning staat;
 • Werknemer: is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken maakt met een economische eenheid (bedrijf) om arbeid te verrichten waar tegenover een financiële beloning staat;
 • Werktijd: de periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door de werknemer arbeid moet worden verricht ([bijvoorbeeld: maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur]);
 • Ziekteverzuim: afwezigheid van het werk wegens arbeidsongeschiktheidBronnen: Xperthr.nl / werk.nl / Wikipedia / CBS.nl / Boek: P&O Administratief bekeken - Rob van den Berg