Betekenis veelgebruikte afkortingen personeel

Betekenis veelgebruikte afkortingen


ABU = Algemene Bond Uitzendondernemingen

Anw = Algemene nabestaandenwet

AP = Autoriteit Persoonsgegevens

Arbowet = Arbeidsomstandighedenwet

ARIE = Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie

ATW = Arbeidstijdenwet

AOW = Algemene ouderdomswet

AVG = Algemene verordening gegevensbescherming

AWBZ = Algemene wet bijzondere ziektekosten

AWGB = Algemene wet gelijke behandeling

BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg

BHV = Bedrijfshulpverlening

BOL = Beroeps opleidende Leerweg

BSN = Burgerservicenummer

BW = Burgerlijk Wetboek

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBP = College Bescherming Persoonsgegevens

HR = Human Resources

HRM = Human Resources Management

IVA = Regeling voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten

Ktr. = Kantonrechter

LGU = Loongerelateerde WGA uitkering

LIV = Lage Inkomensvoordeel

LKV = Loonkostenvoordeel

NBBU = Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

NVP = Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling

OR = Ondernemingsraad

P&O = Personeel & Organisatie

PAGO = Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

PMO = Periodiek Medisch Onderzoek

PRB = Persoonsgebonden re-integratiebudget

Pvt = Personeelsvertegenwoordiging

PZ = Personeelszaken

RIE = Risico-inventarisatie & evaluatie

ROC = Regionaal Opleidingscentrum

RvB = Raad van Bestuur

RvC = Raad van Commissarissen

SNA = Stichting Normering Arbeid

StiPP = Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

SVb = Sociale Verzekeringsbank

TA = Talent Acquisition

TRI = Tijdelijke regeling inkomensregeling herbeoordeelde arbeidsongeschikten

TW = Toeslagenwet

UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering

VAP = Wet verhoging AOW- en pensioen richtleeftijd

VAR = Verklaring Arbeidsrelatie

VUT = Vrijwillige vervroegde uittreding

WAA = Wet aanpassing arbeidsduur

WAB = Wet arbeidsmarkt in balans

Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten

WAVV = Wet op het algemeen verbindend en

onverbindend verklaren van bepalingen van 

collectieve arbeidsovereenkomsten

Wazo = Wet arbeid en zorg

WBP = Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wfw = Wet flexibel werken

WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGB = Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

WGBH/Cz = Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

WGBL = Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WID = Wet op de identificatieplicht

WKR = Werkkostenregeling

WMCO = Wet melding collectief ontslag

WMK = Wet op de medische keuringen

WML = Wet op het Minimumloon

WMM = Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag

WOR = Wet op de ondernemingsraden

Wulbz = Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte

WVA = Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen

WVP = Wet verbetering poortwachter

WW = Werkloosheidswet

WWB = Wet werk en bijstand

WWZ = Wet werk en zekerheid

ZW = Ziektewet


Bron: Praktijkgids Arbeidsrecht 2021 - PW Vakmedianet